Phân tích văn phạm của bản tường thuật xử lý là bước đầu tiên tốt nhất để tạo ra:

Phân tích văn phạm của bản tường thuật xử lý là bước đầu tiên tốt nhất để tạo ra:

A. Tự điển dữ liệu

B. Biểu đồ dòng dữ liệu

C. Biểu đồ quan hệ thực thể

D. Biểu đồ dịch chuyển trạng thái

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: