Phân tích giá trị được dẫn ra như là một phần của QFD (quality function deployment) nhằm xác định:

Phân tích giá trị được dẫn ra như là một phần của QFD (quality function deployment) nhằm xác định:

A. Chi phí của hoạt động đảm bảo chất lượng của dự án

B. Chi phí quan hệ của những yêu cầu qua việc triển khai chức năng, tác vụ và thông tin

C. Độ ưu tiên quan hệ của những yêu cầu qua việc triển khai chức năng, tác vụ và thông tin

D. Kích thước của bản ý kiến khách hàng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: