#ph {color:red;text-align:center;}

#ph {color:red;text-align:center;}

Xem đoạn mã sau. Hãy cho biết ph là gì?

A.  Là một thuộc tính của CSS

B. Là tên của một cặp thẻ HTML.

C. Là tên của một đối tượng trong CSS

D. Là môt thuộc tính của HTML

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: