package pac02;

package pac02;

public class ClassA {

public int xA;

public String yA;

}

package pac01;

import pac02.ClassA;

public class Test {

public static void main(String[] args) {

ClassA a = new ClassA();

A.xA = 12;

A.yA = “Hello”;

System.out.println(“a.xA = ” + a.xA + “; a.yA = ” + a.yA);

}

}

Chương trình sẽ in ra kết quả gì khi thực thi đoạn mã sau?

A.  Lỗi biên dịch dòng 2.5, 2.6, 2.7

B. Lỗi biên dịch dòng 2.5 

C. Lỗi biên dịch dòng 2.6, 2.7 

D. a.xA = 12; a.yA = Hello 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:   a.xA = 12; a.yA = Hello

Vì:

Thuộc tính xA, yA của lớp ClassA được khai báo với từ khóa public  nên được truy xuất và in ra kết quả chương trình là xA = 12, yA = Hello.

Tags:

package pac02;

package pac02;

public class ClassA {

protected int xA;

public String yA;

}

package pac01;

import pac02.ClassA;

public class Test {

public static void main(String[] args) {

ClassA a = new ClassA();

A.xA = 12;

A.yA = “Hello”;

System.out.println(“a.xA = ” + a.xA + “; a.yA = ” + a.yA);

}

}

Chương trình sẽ in ra kết quả gì khi thực thi đoạn mã sau?

A. Lỗi biên dịch dòng 2.7

B. Lỗi biên dịch dòng 2.5 

C. Lỗi biên dịch dòng 2.5, 2.7  

D. a.xA = 12; a.yA = Hello  

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là: Lỗi biên dịch dòng 2.5, 2.7

Vì:

Thuộc tính xA của lớp ClassA được khai báo với từ khóa protected  nên không được truy xuất từ ngoài gói pac02.

Tags: