Package là tập hợp của:

Package là tập hợp của:

A. Lớp và Interface

B. Lớp

C. Interface

D. Các công cụ biên dịch

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: