P {color:red;text-align:center;}

P {color:red;text-align:center;}

Xem đoạn mã sau. Thẻ P sẽ có định dạng lại như thế nào?

A.  Thẻ P của HTML sẽ có màu đỏ căn lề giữa.

B. Thẻ P của HTML sẽ có màu đỏ căn lề trái.

C. Thẻ P của HTML sẽ có màu đỏ căn lề phải.

D. Thẻ P của HTML sẽ không thay đổi vì nó đã được định nghĩa của HTML

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: