os.listdir()

os.listdir()

Đoạn code dưới đây có ý nghĩa gì?

A. In ra thư mục làm việc hiện tại.

B. In ra tất cả các thư mục (không phải tệp) bên trong thư mục đã cho

C. In ra tất cả các thư mục và tập tin bên trong thư mục đã cho.

D. Tạo một thư mục mới.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: