ord(65)

ord(65)

ord(‘A’)

Kết quả của hàm hiển thị dưới đây là gì?

A. A

65

B. Error

65

C. A

Error

D. Error

Error

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: