One cannot use enumerations in a class.

One cannot use enumerations in a class.

A. TRUE

B. FALSE

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: