One can reassign reference after it is initialized.

One can reassign reference after it is initialized.

A. TRUE

B. FALSE

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Tham chiếu phải được khởi tạo ngay khi khai báo biến. Và không reassign biến tham chiếu cho vào địa chỉ mới

Ví dụ:

int x, y;

int &r = x;

&r = y; // error

Tags: