One can apply pointer arithmetic with reference variables. 

One can apply pointer arithmetic with reference variables. 

A. TRUE

B. FALSE

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Không apply phép toán con trỏ vào biến tham chiếu

Tags: