oct(7)

oct(7)

oct(‘7’)

Kết quả của hàm sau là gì?

A. Error

07

B. 07

Error

C. 0o7

Error

D. 07

0o7

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: