Object ob = new Object();

Object ob = new Object();

String stringarr[] = new String[50];

Float floater = new Float(3.14f);

ob = stringarr;

ob = stringarr[5];

floater = ob;

ob = floater;

Cho đoạn mã như bên dưới. Hãy cho biết dòng nào không thể biên dịch

A. Dòng 4

B. Dòng 5

C. Dòng 6

D. Dòng 7

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: