Ở đơn vị bán, trường hợp nào phát sinh chiết khấu thương mại:

Ở đơn vị bán, trường hợp nào phát sinh chiết khấu thương mại:

A. Khách hàng mua với khôi lượng lớn

B. Khách hàng mua thanh toán sớm tiền hàng

C. Là khách hàng có quan hệ thường xuyên

D. Tất cả các trường hợp

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng