Ở chế độ thiết kế (layout view) chúng ta có thể insert table hoặc draw layer

Ở chế độ thiết kế (layout view) chúng ta có thể insert table hoặc draw layer

A. True

B. False

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: