Nút lệnh(button) nào.dưới đây cho phép gửi thông tin trên form tới server khi được click Chuột?

Nút lệnh(button) nào.dưới đây cho phép gửi thông tin trên form tới server khi được click Chuột?

A. Reset

B. Send

C. Form

D. Submit

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: