Nút duyệt có tác dụng gì trong màn hình cập nhật chứng từ:

Nút duyệt có tác dụng gì trong màn hình cập nhật chứng từ:

A. Cất chứng từ đang cập nhật

B. In

C. Danh sách hóa đơn bán hàng

D. Sắp xếp các chứng từ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng