numbers = [2, 3, 4]

numbers = [2, 3, 4]

print(numbers)

Kết quả của đoạn code dưới đây là:

A. 2, 3, 4

B. 2 3 4

C. [2, 3, 4]

D. [2 3 4]

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: