number = 5.0

number = 5.0

try:

r = 10 / number

print(r)

except:

print(“Oops! Error occurred.”)

Đâu là kết quả của đoạn code dưới đây?

A. Oops! Error occurred.

B. 2.0

C. 2.0 Oops! Error occurred.

D. 5.0

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: