num = ‘5’*’5′

num = ‘5’*’5′

Chạy code sau trong Python, kết quả là:

A. 333

B. 27

C. 9

D. TypeError: can’t multiply sequence by non-int of type ‘str’

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: