Nộp BHXH, BHYT và phí công đoàn cho cơ quan quản lý bằng chuyển khoản, định khoản:

Nộp BHXH, BHYT và phí công đoàn cho cơ quan quản lý bằng chuyển khoản, định khoản:

A. Nợ TK : 338(3382,3383,3384)

        Có TK : 112(1)

B. Nợ TK :3384

        Có TK : 112(1)

C. Nợ TK : 338(3382,3384)

        Có TK : 112(1)

D. Nợ TK : 112

        Có TK : 338

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng