Nội dung phương pháp tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ không bao gồm nội dung nào trong các nội dung dưới đây?

Nội dung phương pháp tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ không bao gồm nội dung nào trong các nội dung dưới đây?

A. Xây dựng kế hoạch kiểm toán cho các bộ phận.

B. Thu thập các thông tin có liên quan khác.

C. Đánh giá tính trọng yếu của từng bộ phận.

D. Tất cả câu trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng