Nội dung nào trong số các nội dung sau đây không thuộc nội dung nghiên cứu đánh giá hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ?

Nội dung nào trong số các nội dung sau đây không thuộc nội dung nghiên cứu đánh giá hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ?

A. Tìm hiểu hệ thông kế toán, sự thay đổi của hệ thống đó.

B. Kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách kế toán.

C. Kiểm tra việc tuân thủ thực hiện các quy định trong việc ghi chép kế toán.

D. Tìm hiểu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng