Nội dung nào trong các nội dung sau đây không thộc nội dung của kế hoạch kiểm toán?

Nội dung nào trong các nội dung sau đây không thộc nội dung của kế hoạch kiểm toán?

A. Các định mục tiêu, phạm vi kiểm toán.

B. Các định quy trình kiểm toán.

C. Sưu tầm, lựa chọn, kiểm tra dữ liệu.

D. Tất cả các đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Nội dung nào trong các nội dung sau đây không thuộc nội dung phân tịch báo cáo tài chính, khi phân loại theo các yếu tố bộ phận cấu thành báo cáo tài chính?

Nội dung nào trong các nội dung sau đây không thuộc nội dung phân tịch báo cáo tài chính, khi phân loại theo các yếu tố bộ phận cấu thành báo cáo tài chính?

A. Kiểm toán hàng tồn kho.

B. Kiểm toán tài sản cố định.

C. Kiểm toán nghiệp vụ thanh toán.

D. Kiểm toán vôn chủ sở hữu.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Nội dung nào trong các nội dung sau đây không thuộc kiểm toán chi tiết?

Nội dung nào trong các nội dung sau đây không thuộc kiểm toán chi tiết?

A. Xúc tiến ký hợp đồng kiểm toán.

B. Mục tiêu kiểm toán từng bộ phận.

C. Đánh giá tính trọng yếu của từng bộ phận.

D. Các công việc vụ thể phải tiến hành.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Nội dung nào trong các nội dung sau đây không thuộc nội dung của kế hoạch thu thập tìm hiểu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp?

Nội dung nào trong các nội dung sau đây không thuộc nội dung của kế hoạch thu thập tìm hiểu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp?

A. Môi trường, bản chất hoạt động kinh doanh.

B. Môi trường kiểm soát.

C. Tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh.

D. Sự hình thành các luồng tiền trong kỳ.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng