Nội dung nào trong các nội dung dưới đây không thuộc nội dung kiểm toán báo cáo tài chính khi phân loại theo nghiệp vụ và quá trình sản xuất?

Nội dung nào trong các nội dung dưới đây không thuộc nội dung kiểm toán báo cáo tài chính khi phân loại theo nghiệp vụ và quá trình sản xuất?

A. Kiểm toán tiền công.

B. Kiểm toán các khoản đầu tư tài chính.

C. Kiểm toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm.

D. Kiểm toán doanh thu, chu kỳ thu tiền, kết quả.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng