Nội dung nào sau đây không thuộc trình tự luân chuyển chứng từ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN?

Nội dung nào sau đây không thuộc trình tự luân chuyển chứng từ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN?

A. Phân loại, sắp xếp bảo quản chứng từ kế toán

B. Kiểm tra, kí chứng từ kế toán

C. Sao chụp chứng từ kế toán

D. Lập, tiếp nhận chứng từ kế toán

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng