Nội dung nào sau đây không thuộc nôi dung kiểm tra chứng từ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN?

Nội dung nào sau đây không thuộc nôi dung kiểm tra chứng từ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN?

A. Kiểm tra tính chính xác của số liệu

B. Kiểm tra tính hợp pháp

C. Kiểm tra tính logic nghiệp vụ kinh tế tài chính

D. Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng