Nội dung nào không thuộc nội dung kiểm tra chứng từ kế toán ở xã?

Nội dung nào không thuộc nội dung kiểm tra chứng từ kế toán ở xã?

A. Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực

B. Kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế phát sinh

C. Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin

D. Kiểm tra tính an toàn, bảo mật của chứng từ kế toán

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng