Nơi bạn có thể đặt code JavaScript trong trang web?

Nơi bạn có thể đặt code JavaScript trong trang web?

A. Bạn có thể đặt trong phần hoặc  

B. Chỉ trong phần  

C. Chỉ trong phần

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: