Nhượng bán 1 TSCĐ HH thuộc nguồn vốn kinh doanh nguyên giá 800.000 giá trị hao mòn luỹ kế 300.000:

Nhượng bán 1 TSCĐ HH thuộc nguồn vốn kinh doanh nguyên giá 800.000 giá trị hao mòn luỹ kế 300.000:

A. Nợ TK 511.8: 500.000

Nợ TK 214: 300.000

Có TK 211: 800.000

B. Nợ TK 461: 500.000

Nợ TK 214: 300.000

Có TK 211: 800.000

C. Nợ TK 466: 500.000

Nợ TK 214: 300.000

Có TK 211: 800.000

D. Nợ TK 462: 500.000

Nợ TK 214: 300.000

Có TK 211: 800.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Nhượng bán 1 TSCĐ HH thuộc nguồn vốn kinh doanh nguyên giá 800.000 giá trị hao mòn luỹ kế 300.000

Nhượng bán 1 TSCĐ HH thuộc nguồn vốn kinh doanh nguyên giá 800.000 giá trị hao mòn luỹ kế 300.000

A. Nợ TK 511.8: 500.000Nợ TK 214: 300.000

Có TK 211: 800.000

B. Nợ TK 461: 500.000Nợ TK 214: 300.000

Có TK 211: 800.000

C. Nợ TK 466: 500.000Nợ TK 214: 300.000

Có TK 211: 800.000 

D. Nợ TK 462: 500.000Nợ TK 214: 300.000

Có TK 211: 800.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng