Nhược điểm nếu xây dựng hệ thống dịch vụtên miền (DNS) theo mô hình tập trung là?

Nhược điểm nếu xây dựng hệ thống dịch vụtên miền (DNS) theo mô hình tập trung là?

A. Nếu điểm tập trung bị hỏng, toàn bộ hệ thống sẽ bị tê liệt

B. Số lượng yêu cầu phục vụ tại điểm tập trung duy nhất sẽ rất lớn

C. Chi phí bảo trì hệ thống rất lớn

D. Tất cả câu trả lời trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: