Nhược điểm của mạng dạng hình sao (Star) là?

Nhược điểm của mạng dạng hình sao (Star) là?

A. Khó cài đặt và bảo trì

B. Khó khắc phục khi lỗi cáp xảy ra, và ảnh hưởng tới các nút mạng khác

C. Cần quá nhiều cáp để kết nối tới nút mạng trung tâm 

D. Không có khả năng thay đổi khi đã lắp đặt

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: