Nhược điểm của các phương pháp dùng thẻ bài:

Nhược điểm của các phương pháp dùng thẻ bài:

A. Trong trường hợp tải nhẹ, hiệu quả kém hơn CSMA/CD

B. Không có khả năng điều hoà lưu lượng trong mạng

C. Giới hạn kích thước của gói tin

D. Quy định thời gian sử dụng thẻ bài 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: