Những yêu cầu nào được quan tâm suốt QFD (quality function deployment):

Những yêu cầu nào được quan tâm suốt QFD (quality function deployment):

A. exciting requirements

B. expected requirement

C. normal requirements

D. technology requirements 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: