Những thông điệp nào dưới đây được giao thức POP3 hỗ trợ?

Những thông điệp nào dưới đây được giao thức POP3 hỗ trợ?

A. Kiểm chứng (Authorization)

B. Đọc một thư (Retrieving a message)

C. Xoá một thư

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: