Những thiết bị lớp 1 nào sau đây được sử dụng để mở rộng mạng LAN?

Những thiết bị lớp 1 nào sau đây được sử dụng để mở rộng mạng LAN?

A. Hub

B. Switch

C. Repeater

D. Bridge

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: