Những tên biến nào dưới đây được viết đúng theo quy tắc đặt tên của ngôn ngữ lập trình C?

Những tên biến nào dưới đây được viết đúng theo quy tắc đặt tên của ngôn ngữ lập trình C?

A. diem toan

B. 3diemtoan

C. _diemtoan

D. -diemtoan

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: