Những phát biểu nào sau đây là đúng

Những phát biểu nào sau đây là đúng

A. Rẽ nhánh là việc chọn ra một trong hai hay nhiều con đường cho việc thực hiện tính toán sau đó

B. Lưu đồ có thể có nhiều điểm bắt đầu và kết thức

C. Kiểu kí tự chứa một kí tự nằm trong dấu nháy kép

D. Trong các lệnh if lồng nhau, else  thuộc về if phía trước gần nó nhất.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: