Những phần tử HTML nào dùng để định nghĩa cấu trúc của bảng?

Những phần tử HTML nào dùng để định nghĩa cấu trúc của bảng?

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: