Những nguyên lý thiết kế giao diện nào không cho phép người dùng còn điều khiển tương tác với máy tính:

Những nguyên lý thiết kế giao diện nào không cho phép người dùng còn điều khiển tương tác với máy tính:

A. Cho phép được gián đoạn

B. Cho phép tương tác có thể undo

C. Che dấu những bản chất kỹ thuật với những người dùng thường

D. Chỉ cung cấp một cách thức xác định cứng khi hoàn thành tác vụ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: