Những mục nào không là nguyên tắc cho việc biểu diễn yêu cầu:

Những mục nào không là nguyên tắc cho việc biểu diễn yêu cầu:

A. Biểu đồ phải thu hẹp về số và toàn vẹn trong sử dụng

B. Hình thức và nội dung biểu diễn thích hợp với nội dung

C. Những biểu diễn phải có thể xem xét lại

D. Dùng không hơn 7 màu dƣơng và 2 màu âm trong biểu đồ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: