Những library item có thể cấu thành từ tất cả các thành phần nằm ở giữa thẻ head.

Những library item có thể cấu thành từ tất cả các thành phần nằm ở giữa thẻ head.

A. Đúng.

B. Sai.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: