Những kiểm tra chấp nhận thường được đưa ra bởi:

Những kiểm tra chấp nhận thường được đưa ra bởi:

A. Người phát triển

B. Những ngƣời dùng cuối

C. Nhóm kiểm thử

D. Những kỹ sư hệ thống

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: