Những hoạt động khung nào thường không kết hợp với những quá trình thiết kế giao diện người dùng:

Những hoạt động khung nào thường không kết hợp với những quá trình thiết kế giao diện người dùng:

A. Ước lượng giá

B. Xây dựng giao diện

C. Định trị giao diện

D. Phân tích người dùng và tác vụ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: