Những hệ thống phát triển giao diện người dùng đặc trưng cung cấp những kỹ thuật cho việc xây dựng những nguyên mẫu giao diện bao gồm:

Những hệ thống phát triển giao diện người dùng đặc trưng cung cấp những kỹ thuật cho việc xây dựng những nguyên mẫu giao diện bao gồm:

A. Tạo code

B. Những tool vẽ 

C. Định trị input

D. Tất cả mục trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: