Những hành vi có thể xem là hành vi gian lận là:

Những hành vi có thể xem là hành vi gian lận là:

A. Ghi chép các ngiệp vụ không có thật hoặc giả mạo chứng từ.

B. Ghi chép các nghiệp vụ không chính xác về số học không cố ý.

C. Áp dụng nhầm các nguyên tắc kế toán một cách không cố ý.

D. Tất cả đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng