Những gì làm cho khó đưa ra những yêu cầu:

Những gì làm cho khó đưa ra những yêu cầu:

A. Hiểu rõ những yêu cầu người dùng

B. Sự thay đổi

C. Tất cả các mục

D. Phạm vi, giới hạn

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: