Những đối tượng sau thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán HCSN:

Những đối tượng sau thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán HCSN:

A. Văn phòng chủ tịch nước

B. Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp

C. Các tổ chức phi chính phủ

D. Tất cả các đối tượng trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Những đối tượng sau thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán HCSN:

Những đối tượng sau thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán HCSN:

A. Văn phòng chủ tịch nước

B. Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp

C. Các tổ chức phi chính phủ

D. Tất cả các đối tượng trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng