Những đối tượng sau đối tượng nào không thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán HCSN?

Những đối tượng sau đối tượng nào không thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán HCSN?

A. Văn phòng chính phủ

B. Bộ, cơ quan ngang bộ

C. Uỷ ban nhân dân tỉnh

D. Công ty trách nhiệm hữu hạn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Những đối tượng sau đối tượng nào không thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán HCSN:

Những đối tượng sau đối tượng nào không thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán HCSN:

A. Văn phòng chính phủ

B. Bộ, cơ quan ngang bộ

C. Uỷ ban nhân dân tỉnh

D. Công ty trách nhiệm hữu hạn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Những đối tượng sau đối tượng nào không thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán HCSN:

Những đối tượng sau đối tượng nào không thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán HCSN:

A. Văn phòng chính phủ

B. Bộ, cơ quan ngang bộ

C. Uỷ ban nhân dân tỉnh

D. Công ty trách nhiệm hữu hạn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng