Những đối tượng flash nào được cập nhật dựa trên những khuôn mẫu flash có sẵn.

Những đối tượng flash nào được cập nhật dựa trên những khuôn mẫu flash có sẵn.

A. Flash text.

B. Flash button.

C. Flash Movie

D. Một loại flash khác.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: